behandeling – treatment

Ik bied psychotherapie trajecten aan van maximaal 1 tot 2 jaar, wekelijks of eens per 2 weken. Ik bied behandelingen op basis van psychodynamische therapie (waaronder ISTDP – voor meer over ISTDP zie: https://iedta.net/edt/about-edt/types-of-edt/istdp/), schematherapie, transculturele therapie en cognitieve gedragstherapie.

U kunt bij mij onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 1. angst- en stemmingsklachten
 2. zelfbeeldproblemen
 3. hechtingsproblemen
 4. hardnekkige patronen in denken, voelen en handelen die telkens terugkeren, onveranderbaar lijken, en leiden tot problemen in intieme relaties, werk en overige levensgebieden
 5. expat/migratie/transculturele vraagstukken:
  • culturele identiteit / culturele botsingen
  • gevoelens van heimwee, isolatie en ontworteling
  • aanpassen in een nieuwe culturele context
 6. LGBTI+ vraagstukken:
  • worstelingen met seksuele geaardheid
  • twijfels over genderidentiteit (transgender, non-binary, gender fluid, etc)
  • twijfels over of worstelingen met eventuele coming-out
  • gevoelens van eenzaamheid en isolatie binnen en buiten de LGBTI+ gemeenschap
  • geinternaliseerde homofobie/transfobie
  • worstelingen met familie-verwachtingen, cultuur en religie
 7. seksuele problemen/worstelingen: pijn tijdens de seks, problemen met erectie of opwinding, dwangmatig omgaan met porno en/of seks, vragen rondom BDSM of parafilie, intrusieve seksuele fantasieën, schuld/schaamte-beladen seksuele neigingen

Indien er sprake is van één van de volgende exclusie-criteria kan ik u helaas niet in behandeling nemen: chronische/ernstige suicidaliteit, huidige alcohol/drugs-verslaving, verslavingsgevoeligheid, impulscontrole-problematiek, ernstige emotieregulatie-problematiek, ernstige depressie, complexe PTSS, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornis en bipolaire stoornis. De praktijk heeft geen behandelprogramma’s voor deze soorten problematiek. In deze gevallen kan uw huisarts passende behandelmogelijkheden voorstellen.

Tot slot is een gebrek aan een sociaal steunsysteem en afwezigheid van studie/werk/dagbesteding een contra-indicatie voor behandeling in privé-praktijk. Tijdens een psychotherapie wordt het psychisch evenwicht tijdelijk ontregeld. Het is daarom van belang dat tijdens de behandeling er tenminste op één steunsysteem een beroep kan worden gedaan.

I offer psychotherapy trajectories of maximum 1 to 2 years, with sessions scheduled weekly or every 2 weeks. My therapy specialisations include psychodynamic therapy (including ISTDP – more about ISTDP: https://iedta.net/edt/about-edt/types-of-edt/istdp/), schema therapy, transcultural therapy and cognitive-behavioural therapy.

I offer treatment in a number of areas, including;

 1. mood- and anxiety related symptoms
 2. self-image problems 
 3. attachment problems
 4. persistent patterns in thinking, feeling and behaving that keep surfacing, that are seemingly resistant to change, and lead to problems in intimate relationships, work and other life areas
 5. migration-, expat-, culture-specific issues: cultural identity problems / cultural clashes, feelings of alienation, displacement, and isolation, difficulty adjusting in a new cultural context
 6. LGBTI+specific issues: struggles or doubts about sexual orientation, doubts about gender identity (transgender, non-binary, gender fluid, etc), doubts about or struggles with a possible coming-out, feelings of loneliness and isolation inside and outside the LGBTI+ community, internalized homophobia/transphobia, struggles with family expectations, culture and religion
 7. sexual problems/struggles: pain during sex, problems with erection or arousal, compulsive porn-consumption, compulsive sexual behaviour, questions about BDSM or paraphilia, intrusive sexual fantasies, sexual urges that trigger shame or guilt

In case you meet one of the following exclusion-criteria unfortunately I can not offer you treatment: chronic/severe suicidality, current alcohol- or drug addiction, addiction vulnerability, impulse control problems, severe emotion dysregulation patterns, severe depression, complex PTSD, severe personality disorders, eating disorders, psychotic disorder, and bipolar disorder. The practice does not have treatment programs for these symptoms/disorders. Your GP (huisarts) can offer you adequate treatment options.

Furthermore a lack of a social support network and a lack of study/work/day-structure is a contra-indication for psychotherapy in private practice. During a psychotherapy the psychological balance is temporarily disrupted. It is therefore necessary that during treatment you have at least one support system.