behandeling – treatment

Ik bied behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychodynamische therapie (waaronder ISTDP) en transculturele therapie.

U kunt bij mij onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 1. angsten, fobieën en dwang
 2. terugkerende somberheid, depressie en dysthymie
 3. zelfbeeld problemen
 4. terugkerende problemen in intieme relaties, vriendschappen of familierelaties
 5. hechtingsproblemen: sterke bindingsangst of sterke verlatingsangst, of een combinatie
 6. hardnekkige patronen in denken, voelen en handelen die telkens terugkeren en onveranderbaar lijken
 7. persoonlijkheidsstoornissen (ps): borderline ps, narcistische ps, dwangmatige ps, afhankelijke ps, vermijdende ps
 8. expat/migratie/transculturele vraagstukken:
  • culturele identiteit / culturele botsingen
  • gevoelens van heimwee, isolatie en ontworteling
  • aanpassen in een nieuwe culturele context
 9. LGBTI+ vraagstukken:
  • worstelingen met seksuele geaardheid
  • twijfels over genderidentiteit (transgender, non-binary, gender fluid)
  • twijfels over of worstelingen met eventuele coming-out
  • gevoelens van eenzaamheid en isolatie binnen en buiten de LGBTI+ gemeenschap
  • geinternaliseerde homofobie
  • worstelingen met familie-verwachtingen, cultuur en religie
 10. seksuele problemen/worstelingen: pijn tijdens de seks, problemen met erectie of opwinding, dwangmatig omgaan met porno en/of seks, vragen rondom BDSM of parafilie, intrusieve seksuele fantasieën, schuld/schaamte-beladen seksuele neigingen.

Indien er sprake is van één van de volgende exclusie-criteria kan ik u helaas niet in behandeling nemen: chronische/ernstige suicidaliteit, huidige alcohol/drugs-verslaving, ernstige impulscontrole-problematiek, ernstige emotieregulatie-problematiek, psychotische stoornis en bipolaire stoornis. De praktijk heeft geen behandelprogramma’s voor deze soorten problematiek. In deze gevallen kan uw huisarts passende behandelmogelijkheden voorstellen.

My therapy specialisations include cognitive-behavioural therapy, schema therapy, psychodynamic therapy (including ISTDP) and transcultural therapy. 

I offer treatment in a number of areas, including;

 1. fears, phobias and compulsions
 2. recurring somber mood, depression and dysthymia
 3. self-image / self-esteem problems 
 4. recurring problems in intimate relationships, friendships or family relationships
 5. attachment problems: severe abandonment fear or severe fear of commitment, or a combination
 6. persistent patterns in thinking, feeling and behaving that keep surfacing and are seemingly resistant to change
 7. personality disorders (pd): borderline pd, narcissistic pd, compulsive pd, dependent pd, avoidant pd
 8. migration-, expat-, culture-specific issues:
  • cultural identity problems / cultural clashes
  • feelings of alienation, displacement, and isolation
  • difficulty adjusting in a new cultural context
 9. LGBTI+specific issues:
  • struggles or doubts about sexual orientation
  • doubts about gender identity (transgender, non-binary, gender fluid)
  • doubts about or struggles with a possible coming-out
  • feelings of loneliness and isolation inside and outside the LGBTI+ community,
  • internalized homophobia
  • struggles with family expectations, culture and religion
 10. sexual problems/struggles: pain during sex, problems with erection or arousal, compulsive porn-consumption, compulsive sexual behaviour, questions about BDSM or paraphilia, intrusive sexual fantasies, sexual urges that trigger shame or guilt. 

In case you meet one of the following exclusion-criteria unfortunately I can not offer you treatment: chronic/severe suicidality, current alcohol- or drug addiction, severe impulse control problems, severe emotion dysregulation patterns, psychotic disorder, and bipolar disorder. The practice does not have treatment programs for these symptoms/disorders. Your GP (huisarts) can offer you adequate treatment options.